آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای فونداسیون سوله سه دهنه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای با مصالح دیوارکشی زمینهای شرکت پاکدیس به ارتفاع 2 متر و طول 875 متر

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای با مصالح نمای سر درب شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی ساخت سپتیک

تمدید مهلت شرکت در مناقصه

تمدید مهلت شرکت در مناقصه ویژه

مهلت تحویل پاکت مدارک شرکت در مناقصه تامین مصالح, ساخت, حمل و نصب سوله شرکت پاکدیس تا مورخه 98/05/30 تمدید گردید.

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه تامین مصالح, ساخت, حمل و نصب سوله سه دهنه 22 متری به متراژحدوداً 10692 متر مربع

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه آسفالت خیابانهای داخلی شرکت پاکدیس به متراژ تقریبی10،000 متر مربع