آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی استعلام قیمت حمل محدود شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه جهت ارسال محصولات به نقاط مختلف کشور

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه

آگهی مناقصه1

آگهی مناقصه1 ویژه

آگهی مناقصه :1- اجرای نمای ساختمان ستاد مرکزی شرکت پاکدیس 2- انجام کارهای نازک کاری و تکمیل کلیه کارهای باقی مانده ابنیه و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی استعلام قیمت حمل محدود شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه ارسال محصولات به نقاط مختلف کشور

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس