آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه مورخه 1400/05/09 با موضوع ساخت سوله،دستگاه چیلر،انتخاب پیمانکار ایاب ذهاب کارکنان

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه خرید یک دستگاه تابلو فشار ضعیف دو سلول و یک دستگاه تابلو فشار ضعیف تک سلول

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه خرید کابل

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات کاشیکاری و سرامیک کاری سالنهای تولید وانبار شرکت پاکدیس

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه سایبان انبار