آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه خیابان کشی بین مزارع

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه نصب ورق رنگی پوشش عایق سردخانه مخازن

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی سردخانه مخازن

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه خرید وساخت تابلوهای برق پروژه سردخانه مخازن

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دپوی ضایعات

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده اموال مازاد برنیاز، مستعمل و ضایعاتی شرکت

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه پروژه اجرای خط انتقال نیروی برق 20 کیلو ولت شرکت

شرایط مناقصه تابلو چهار سلولی

شرایط مناقصه تابلو چهار سلولی ویژه

مشخصات و شرايط شركت در مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دپوی ضایعات