آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات کاشیکاری و سرامیک کاری سالنهای تولید وانبار شرکت پاکدیس

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه سایبان انبار

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه تابلوهای برق فشار ضعیف

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه تابلو برق 20 کیلو ولت

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه تابلو بانک خازنی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

اگهی مناقصه خرید دو دستگاه تابلو فشار ضعیف و یک دستگاه تابلو برق

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه خرید دیزل ژنراتور

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه خیابان کشی بین مزارع