• 89
  • 113 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1399/11/14 12:53:35 ب.ظ

شرکت پاکدیس درنظر دارد انواع کابل مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه محدود از شرکت های تولید کننده بصورت مستقیم خریداری نماید لذا آندسته از شرکت محترم که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند می توانند ضمن مراجعه به اسناد مناقصه پیوستی نسبت به مطالعه و ارائه پیشنهادات، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه در پاکت سربسته حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 99/11/23 اقدام فرمایید.

تاریخ برگزاری مناقصه: مورخه 99/11/25 در محل شرکت پاکدیس

شماره تماس: 32332020-044

نشانی محل تحویل اسناد:

1-محل کارخانه شرکت پاکدیس به نشانی ارومیه کیلومتر 3 جاده دریا کدپستی 98111-57351 ،صندوق پستی416

2-دفتر تهران شرکت پاکدیس به نشانی خیابان انقلاب بعد از پارک دانشجو نرسیده به پل کالج ساختمان 85 طبقه 7 کدپستی 66544-11337

  اسناد مناقصه