نصب و راه اندازی و بهره برداری از خط بادکن پت واحد ارومیه شرکت پاکدیس
1394 شهریور نهم ،دوشنبه، ساعت 12:0

خط بادکن پت که به منظور تامین بطرمورد نیاز خط تولید و بسته بندی آبمیوه گازدار از شرکت Sidel فرانسه خریداری و در پایان سال 93 حمل گردیده بود عملیات نصب و راه اندازی این خط از نیمه فروردین سال جاری شروع و در مورخه 94/2/29 اتمام و در خط تولید قرار گرفت . ظرفیت خط باد کن 24000 بطر در ساعت می باشد که نیاز خط تولید بسته بندی موجود شرکت را پوشش می دهد.
جهت خرید ماشین آلات و نصب و راه اندازی دستگاه مبلغ پنجاه میلیارد ریال هزینه شده است .