انتخاب شرکت پاکدیس به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1393
1394 تیر بیست و پنجم ،پنجشنبه، ساعت 13:9

شرکت پاکدیس در روز دهم تیر ماه 1394 به عنوان واحد نمونه صنعتی در ارائه محصولات متنوع انتخاب و از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت تندیس واحد نمونه صنعتی را دریافت نمود.
در همین راستا از طرف استانداری محترم آذربایجان غربی نیز لوح سپاس و تقدیر به شرکت پاکدیس اهدا گردید.