استخدام

لطفاً جهت تقاضای استخدام، فرم ذیل را با پیوست رزومه کاری، تمکیل و ارسال نمایید. همکاران ما در صورت نیاز با شما تماس حاصل خواهند نمود.

نام:
 
 
نام خانوادگی:
 
 
تاریخ تولد:
   
  
تلفن ثابت:
 
 
تلفن همراه:
 
 
پست الکترونیکی:
 
 
میزان تحصیلات:
پیوست رزومه:
آدرس منزل: