• 50
  • 372 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1398/12/14 11:36:24 ق.ظ

شرکت پاکدیس در نظر دارد خیابان کشی بین مزارع  در محل شرکت پاکدیس را به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل پاکت مدارک : پایان وقت اداری 98/12/22

تاریخ برگزاری مناقصه :  98/12/24

نشانی محل تحویل اسناد : ارومیه، کیلومتر سه جاده قدیم دریا (جاده گلمانخانه)، شرکت پاکدیس، دبیر خانه شرکت پاکدیس.

تلفن تماس: 3-32354002 -044

   اسناد مناقصه  خیابان کشی بین مزارع