• 47
  • 301 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1398/12/14 10:57:40 ق.ظ

شرکت پاکدیس در نظر دارد خرید وساخت تابلوهای برق پروژه سردخانه مخازن در محل شرکت پاکدیس را به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل پاکت مدارک : پایان وقت اداری 98/12/22

تاریخ برگزاری مناقصه :  98/12/24

نشانی محل تحویل اسناد : ارومیه، کیلومتر سه جاده قدیم دریا (جاده گلمانخانه)، شرکت پاکدیس، دبیر خانه شرکت پاکدیس.

تلفن تماس: 3-32354002 -044

    اسناد مناقصه خرید وساخت تابلوهای برق پروژه سردخانه مخازن