• 30
  • 545 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1398/09/20 12:26:09 ب.ظ

شرکت پاکدیس در نظر دارد اجرای خط انتقال نیروی برق 20 کیلوولت خود را به شرکت های دارای صلاحیت واگذار نماید.

شرایط و اسناد مناقصه