• 29
  • 479 مرتبه
شرایط مناقصه تابلو چهار سلولی

شرایط مناقصه تابلو چهار سلولی

1398/09/16 03:48:24 ب.ظ

موضوع مناقصه :

 عبارت است از خرید یکدستگاه تابلو چهار سلولی 20 کیلو ولت کمپکت جهت خط انتقال نیروی برق20 کیلو ولت شرکت پاکدیس مطابق با طرح و نقشه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی که به پیوست اسناد میباشد و شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی بعنوان دستگاه ناظر خواهد بود.

شرایط و اسناد مناقصه